YAYINLANMASI: RESMİ GAZETE TARİH / SAYI: 26.01.2017 – 29960 (Mükerrer)
 
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170126M1-8-2.pdf
 
Biyolog Meslek Tanımı:
Biyolog (Seviye 6); iş sağlığı ve güvenliği, çevre koruma ve kalite gereklilikleri çerçevesinde; yetkisi dâhilinde ve tanımlanmış görev talimatlarına göre; biyoçeşitlilik ve ekosistemi koruma çalışmaları ile biyoteknolojik, mikrobiyolojik, biyokimyasal, moleküler biyolojik, genetik, histolojik, sitolojik ve patolojik çalışmalarda görev yapan, kültürel çalışmalara katkıda bulunan, endüstriyel üretim yapan ve mesleki gelişim faaliyetlerini yürüten nitelikli kişidir.
 
Biyolog (Seviye 6), canlı organizmalar ve ekosistem hakkındaki bilgiyi artırmak, yeni bilgiler ortaya koymak, hipotezleri test etmek, çevre, tarım, gıda, sağlık gibi alanlardaki problemleri çözmek, sağlık, eczacılık, tarım ve çevre alanlarında uygulamaya yönelik yeni ürünler, işlemler, yöntemler ve teknikler geliştirmek amacıyla laboratuvar ve sahada çalışmalar ve araştırmalar yürütür.
 
Elde ettiği verileri sağlık, çevre, tarım, orman, gıda, endüstri, turizm, denizcilik, biyoteknoloji, kriminoloji, nanoteknoloji, eğitim, doğal kaynak yönetimi, ekolojik planlama, ekolojik ekonomi, iş sağlığı ve güvenliği ve benzeri alanlarda uygulayan ve uygulatan, araştıran, inceleyen, analiz eden, üreten ve görev kapsamına giren alanlarda yetkisi dahilinde, kontrol eden, denetleyen, bu sonuçları rapor haline getiren, bu ve benzeri konu başlıklarında görevi kapsamında politika oluşturulmasına katkı sağlayan ve/veya politika oluşturulması için gerekli bilimsel altlıkları sağlayan meslek mensubudur.
 
Biyolog (Seviye 6), yetkisi dahilinde, görev kapsamına giren konularda, denetim, izleme ve kontrol çalışmalarını yürütür.
 
Çalışma Ortamı ve Koşulları:
Biyolog (Seviye 6) genelde laboratuvar ya da açık alanlarda/arazide ve ofis ortamında, planlanan işe göre hazırlanmış ortamlarda çalışır. Çalışma ortamı ve koşulları çalıştığı sektörlere göre farklılıklar gösterebilir. Mesleğin icrası esnasında iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini gerektiren tehlike ve riskler bulunmaktadır. Bunlar arasında; doğada karşılaşabileceği yaban hayatı ile ilgili parazit arthropodlar, akrep ve yılan sokması, yaban hayvanı saldırıları, doğal afetlere maruz kalma, arazi şartlarında kaza ve yaralanma ya da laboratuvar/saha çalışmaları esnasında karşılaşabileceği bulaşıcı hastalık, fiziksel, kimyasal, biyolojik, radyoaktif tehlikeler, zehirlenme ve yaralanma riskleri sayılabilir. Bu risklerin tamamen bertaraf edilmesi ve önlenebilmesi için işveren tarafından gerekli önlemler alınır. Risklerin tamamen ortadan kaldırılamadığı durumlarda işveren tarafından sağlanan uygun kişisel koruyucu donanımı kullanarak çalışır.